www.NSOZ.sk
(zdroj)


10048 alebo obstarávateľ podľa osobitných predpisov za nesplnenie nezodpovedal.
10049
§ 201
Moderácia zmluvnej sankcie
10051 Neprimerane prísnu zmluvnú sankciu môže súd primerane znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, okolnosti jej dohodnutia, oprávnené očakávania strán a následky nesplnenia.
10054
§ 202
Na zmluvnú sankciu spočívajúcu v povinnosti strany zaplatiť sumu určenú percentuálnou sadzbou dlžnej sumy za určitú dobu sa použijú aj ustanovenia o úrokoch z omeškania.
10057
má názor:  

Oddiel 8
Úrok z omeškania
§ 203
10061
10062
10063 (1)   Ak dlžník nesplnil peňažný dlh, má veriteľ právo na úroky z omeškania z nezaplatenej sumy v dohodnutej sadzbe, inak v sadzbe stanovenej osobitným predpisom.
10065 (2)   Sadzba úrokov z omeškania so splnením dlhu spotrebiteľom v spotrebiteľských vzťahoch nesmie byť vyššia ako stanoví osobitný predpis.