www.NSOZ.sk
(zdroj)


10075 Na dohodnuté úroky z omeškania sa v ostatnom použijú ustanovenia o zmluvných sankciách.
10076
§ 206
Ustanovenia tohto oddielu sa primerane aplikujú aj v prípade, ak peňažný záväzok vznikol zo zákona alebo z inej právnej skutočnosti.
10079
10080
Oddiel 9
Právo na paušálnu náhradu nákladov na vymáhanie
§ 207
(1)  Vo vzťahoch medzi podnikateľmi a vo vzťahoch medzi podnikateľom a
má názor:  

obstarávateľom podľa osobitného predpisu, má strana právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením peňažnej pohľadávky voči druhej strane, a to bez potreby osobitného upozornenia. Právo na náhradu ďalších primeraných nákladov spojených s vymáhaním tým nie je dotknutý.
10088
10089
10090
10091 (2)  Výšku paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky sa ustanoví osobitným predpisom.
10093 (3)  Dohoda, ktorou sa strany odchýlia od odseku 1, nesmie byť značne nevýhodná pre