www.NSOZ.sk
(zdroj)


10176
10177
10178
10179 (3)  Urovnanie dohodnuté v dobrej viere nestráca platnosť ani vtedy, ak dodatočne vyjde najavo, že niektorá zo strán pohľadávku v čase urovnania nemala.
10181 (4)  Aj keď strany vyhlásia, že urovnaním sú medzi nimi upravené všetky vzájomné práva, týkajú sa tieto účinky iba záväzku, v ktorom medzi nimi vznikla spornosť alebo pochybnosť, ibaže z obsahu urovnania nepochybne vyplýva, že sa urovnanie týka aj iných záväzkov
10185
má názor:  

(5)  Dohoda, ktorou majú byť medzi stranami upravené všetky práva, sa netýka práv, na ktoré strany zrejme nemohli pomýšľať.
10187
§ 219
Spoločné ustanovenia
10189 (1)  Dohoda musí byť uzavretá v písomnej forme, ak sa ruší alebo nahrádza záväzok dohodnutý písomnou formou; to isté platí, ak sa dohoda týka premlčaného práva.
10191 (2)  Dohoda o nahradení záväzku nemá vplyv na zabezpečenie pohľadávky, ktorá vznikla z pôvodného záväzku. Ak sa však dohoda o nahradení záväzku uzavrela bez súhlasu osoby, ktorá zabezpečenie poskytla, je táto osoba zaviazaná len v rozsahu pôvodného záväzku a môže proti veriteľovi namietať všetko, čo by mohla namietať, keby dohoda