www.NSOZ.sk
(zdroj)


10194 záväzku a môže proti veriteľovi namietať všetko, čo by mohla namietať, keby dohoda o nahradení záväzku nebola.
10196 Započítanie
10197
§ 220
(1)  Ak strany majú vzájomné pohľadávky rovnakého druhu, ktorákoľvek strana môže započítať svoje právo na plnenie (pohľadávku) voči pohľadávke druhej strany v rozsahu, v akom je prvá strana v čase započítania (a)   oprávnená plniť svoj dlh a
10202 (b)  pohľadávka druhej strany je splatná.
10203
má názor:  

(2)  Právo na započítanie sa vykoná prejavom vôle smerujúcim k započítaniu voči druhej strane .
10205 (3)  Započítanie má účinky splnenia záväzkov v rozsahu, v akom sa pohľadávky navzájom kryjú okamihom dôjdenia započítacieho prejavu vôle druhej strane
§ 221
10209
10210
10211 (1)  Ak má strana uplatňujúca započítanie voči druhej strane dve alebo viac pohľadávok, započítanie je účinné, iba ak určí pohľadávku, na ktorú sa započítanie vzťahuje.