www.NSOZ.sk
(zdroj)


1012
1013 Zániku právnickej osoby predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
1014
1015 (3)
1016
1017 Právnickú osobu zriadenú zákonom možno zrušiť iba zákonom. Právnickú osobu zriadenú rozhodnutím orgánu verejnej moci možno zrušiť iba rozhodnutím orgánu verejnej moci. Takáto právnická osoba zaniká spôsobom a v čase uvedenom v zákone alebo v rozhodnutí orgánu verejnej moci.
1021
má názor:  

1022
§ 91
1024
Zrušenie právnickej osoby
1026 (1) Právnická osoba sa zrušuje
1027a) uplynutím času, na ktorý bola založená, ak bol v zakladateľskom akte uvedený taký čas,
1029b) dosiahnutím účelu, na ktorý bola založená, a ktorý bol uvedený v zakladateľskom akte
1030c) dňom uvedeným v rozhodnutí o zrušení právnickej osoby prijatým osobami alebo