www.NSOZ.sk
(zdroj)


10201 (a)   oprávnená plniť svoj dlh a
10202 (b)  pohľadávka druhej strany je splatná.
10203 (2)  Právo na započítanie sa vykoná prejavom vôle smerujúcim k započítaniu voči druhej strane .
10205 (3)  Započítanie má účinky splnenia záväzkov v rozsahu, v akom sa pohľadávky navzájom kryjú okamihom dôjdenia započítacieho prejavu vôle druhej strane
§ 221
10209
10210
má názor:  

10211 (1)  Ak má strana uplatňujúca započítanie voči druhej strane dve alebo viac pohľadávok, započítanie je účinné, iba ak určí pohľadávku, na ktorú sa započítanie vzťahuje.
10213 (2)  Ak má strana uplatňujúca započítanie plniť druhej strane dva alebo viac dlhov, použije sa primerane ustanovenie o priradení plnenia (§ 147).
10215
§ 222
(1)  Na započítanie sú spôsobilé pohľadávky, ktoré možno uplatniť na súde. Započítanie však nemožno uskutočniť, ak je vylúčené dohodou strán.
10218 (2)  Započítanie nie je prípustné voči pohľadávke na náhradu škody spôsobenej na zdraví, ibaže by išlo o vzájomnú pohľadávku na náhradu škody toho istého druhu.