www.NSOZ.sk
(zdroj)


10255 Záväzky na dobu určitú
10256
§ 229
(1)  Záväzky zaniknú uplynutím času, na ktorý boli dohodou strán alebo zákonom obmedzené.
10259 (2)  Ak bola zmluva uzavretá na dobu určitú tak, že bez vážneho dôvodu zaväzuje na dobu dlhšiu ako desať rokov, možno sa po uplynutí desiatich rokov od vzniku záväzku domáhať jeho zrušenia. Súd záväzok zruší aj vtedy, ak sa okolnosti, z ktorých strany zrejme vychádzali pri vzniku záväzku, zmenili do tej miery, že nemožno od zaviazanej strany rozumne požadovať, aby bola zmluvou naďalej viazaná.
10264
má názor:  

(3)  Ak sa strana vopred vzdá práva domáhať sa zrušenia záväzku podľa predchádzajúceho odseku, neprihliada sa na to.
10266 Výpoveď
10267
§ 230
10269
10270
10271 (1)  Zmluvu možno vypovedať, ak to bolo stranami dohodnuté, alebo ak to ustanovuje právny predpis.
10273 (2)  Zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby.