www.NSOZ.sk
(zdroj)


10273 (2)  Zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby.
10274 (3)  Zmluvu na dobu neurčitú možno vždy vypovedať v dohodnutej alebo ustanovenej výpovednej dobe, ibaže je obsahom záväzku povinnosť strany zdržať sa určitej činnosti a z jeho povahy vyplýva, že povinnosť je časovo neobmedzená.
10277 (4)  Zmluvu na dobu určitú možno vypovedať v dohodnutej alebo ustanovenej výpovednej dobe len ak si to strany dohodli alebo ak to ustanovuje právny predpis.
10279 (5)  Ak sa strany nedohodli, alebo ak právny predpis neustanovuje inak, výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom výpoveď dôjde druhej strane.
10282
má názor:  

§ 231
Odstúpenie od zmluvy
10284 (1)  Od zmluvy možno odstúpiť, ak si to strany dohodli alebo ak to ustanovuje zákon.
10285 (2)  Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje okamihom, keď v súlade s týmto zákonom prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy dôjde druhej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
10289 (3)  Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy.
10290 (4)  Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka práva na zmluvnú sankciu, úrok z omeškania a náhradu škody ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo riešenia