www.NSOZ.sk
(zdroj)


10281 v ktorom výpoveď dôjde druhej strane.
10282
§ 231
Odstúpenie od zmluvy
10284 (1)  Od zmluvy možno odstúpiť, ak si to strany dohodli alebo ak to ustanovuje zákon.
10285 (2)  Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje okamihom, keď v súlade s týmto zákonom prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy dôjde druhej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
10289 (3)  Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy.
10290
má názor:  

(4)  Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka práva na zmluvnú sankciu, úrok z omeškania a náhradu škody ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo riešenia sporov medzi stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po zrušení zmluvy.
10294 (5)  Odstúpením od zmluvy zabezpečenie pohľadávok zo zrušenej zmluvy nezaniká, ale trvá len v rozsahu vyporiadania práv zo zrušenej zmluvy. Osoba poskytujúca zabezpečenie je však viazaná len v rozsahu zrušeného záväzku a môže proti veriteľovi namietať všetko, čo by mohla namietať, keby k odstúpeniu od zmluvy nedošlo.
10299 (6)  Strana, ktorej sa pred odstúpením od zmluvy poskytlo plnenie, toto plnenie vráti