www.NSOZ.sk
(zdroj)


10318 odstúpiť. Ak však z povahy zmluvy alebo účelu plnenia, ktorý bol povinnej strane známy v čase uzavretia zmluvy, vyplýva, že plnenie zvyšku záväzku nemá pre dotknutú stranu žiaden význam, zaniká záväzok v celom rozsahu, iba ak dotknutá strana bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nemožnosti časti plnenia dozvedel, oznámi povinnej strane, že na zvyšku plnenia trvá.
10323
§ 234
(1)  Strana je povinná bez zbytočného odkladu po tom, čo sa dozvie o skutočnosti, ktorá robí plnenie nemožným, oznámiť to dotknutej strane, inak zodpovedá za škodu, ktorá tým dotknutej strane vznikne.
10327
má názor:  

(2)  Právo na náhradu škody v dôsledku nemožnosti plnenia sa spravuje ustanoveniami o náhrade škody podľa 3. hlavy 5. časti tohto zákona.
10329 (3)  Pri zániku záväzku pre nemožnosť plnenia alebo jeho časti nastávajú obdobne účinky odstúpenia od zmluvy.
10331
§ 235
Splynutie
10333
10334
10335
10336 (1)  Ak akýmkoľvek spôsobom splynie právo s povinnosťou v jednej osobe, zanikne