www.NSOZ.sk
(zdroj)


10333
10334
10335
10336 (1)  Ak akýmkoľvek spôsobom splynie právo s povinnosťou v jednej osobe, zanikne právo aj povinnosť, ak právny predpis neustanovuje inak3.
10338 (2)  Účinky splynutia nenastanú, ak by to bolo na ujmu právam tretej osoby.
10339
10340
10341
10342
má názor:  

Napr. pri splynutí povinného a oprávného z vecného bremena, ak ide o osobitné prípady vecného bremena, ktoré vznikne zo zákona
10344
10345
10346
10347
Druhá hlava
Záväzky zo zmlúv a iných právnych úkonov
1.   diel
Zmluvy o prevode vlastníctva
1.   oddiel