www.NSOZ.sk
(zdroj)


10377 44-99 ho definuje v článku 1 ods. 2 písm. b).
10378
10379
10380
10381 strany prejavili vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu aj bez určenia kúpnej ceny.
103822.   Ak strany prejavili vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu aj bez určenia kúpnej ceny a ak sa dodatočne nedohodli inak, má sa za to, že kúpna cena bola dohodnutá vo výške, za akú sa obvykle predáva rovnaká alebo porovnateľná vec v mieste a v čase uzavretia zmluvy a za obdobných zmluvných podmienok.
10386
má názor:  

3.   Ak je kúpna cena určená podľa hmotnosti veci, má sa za to, že rozhodujúca je čistá hmotnosť veci.
10388
§5
Tomu, kto kúpi budúce úžitky nejakej veci vcelku alebo s nádejou na neisté budúce úžitky, patria všetky skutočne získané úžitky. Znáša však stratu, ak sa jeho očakávania zmarili.
10391 Povinnosti predávajúceho
10392
§6
103931.   Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu vec spolu s potrebnými dokladmi, ktoré sa na ňu vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť k veci vlastnícke právo v súlade so zmluvou.