www.NSOZ.sk
(zdroj)


10413
§8
10415
10416
104171.   Lehota na odovzdanie veci začína plynúť od uzavretia zmluvy.
104182.   Ak má kupujúci splniť určitú povinnosť ešte pred odovzdaním veci, ako aj v prípade, ak je plnenie predávajúceho viazané na splnenie podmienky, alebo ak je účinnosť zmluvy viazaná na splnenie podmienky, začína plynúť lehota, v ktorej má predávajúci plniť, odo dňa splnenia tejto povinnosti alebo podmienky.
10422
má názor:  

§9
104231.   Ak má predávajúci vec odoslať, platí, že odovzdanie sa uskutočnilo v čase, keď bola vec odovzdaná na prepravu prvému dopravcovi a keď predávajúci umožnil kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, ibaže by mal kupujúci tieto práva priamo z prepravnej zmluvy. O odoslaní veci je predávajúci povinný informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu.
104282.   Ak zo zmluvy nevyplýva, že vec má odoslať predávajúci, ale že má byť dodaná z určitých zásob, alebo že sa má vyrobiť a strany v čase uzavretia zmluvy vedeli, kde sa vec nachádza alebo kde sa má vyrobiť, platí, že odovzdanie nastane v čase, keď sa kupujúcemu umožní nakladať s vecou na tomto mieste.