www.NSOZ.sk
(zdroj)


10434 predávajúci svoje sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko alebo organizačnú zložku, ak ich kupujúci poznal, alebo ich mohol poznať.
10436
§ 10
Pri odoslaní veci je predávajúci povinný vec zjavne a dostatočne označiť ako zásielku pre kupujúceho. Ak vec nie je takto označená, účinky odovzdania nastanú, ak predávajúci bez zbytočného odkladu oznámi kupujúcemu, že vec odoslal a odoslanú vec v oznámení bližšie určí, v opačnom prípade nastanú účinky odovzdania až prevzatím veci kupujúcim.
10441
§ 11
Množstvo, akosť, vyhotovenie a obal veci
10443
má názor:  

Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu vec v dohodnutom množstve, akosti, vyhotovení a bez právnych vád.
10445
§ 12
104461.   Ak je množstvo veci uvedené v zmluve len približne, presné množstvo veci je oprávnený určiť predávajúci; to neplatí, ak sa zmluvné strany dohodli, že presné množstvo veci určí kupujúci. Odchýlka medzi približne určeným množstvom veci a skutočne odovzdaným množstvom nesmie presiahnuť 5%.
10450
10451
10452