www.NSOZ.sk
(zdroj)


10458
§ 13
104591.   Ak nie je akosť a vyhotovenie dohodnuté v zmluve, platí, že predávajúci je povinný odovzdať vec v takej akosti a v takom vyhotovení, aby boli schopné plniť účel uvedený v zmluve; ak taký nie je, na účel, na ktorý sa vec obvykle používa.
104622.   Ak sa má dodať vec podľa vzorky alebo predlohy, musí svojou akosťou a vyhotovením zodpovedať vzorke alebo predlohe. Ak sa akosť alebo vyhotovenie dohodnuté v zmluve odlišuje od vzorky alebo predlohy, platí akosť a vyhotovenie dohodnuté v zmluve; ak však toto odlíšenie nie je vo vzájomnom rozpore, musí vec zodpovedať podmienkam dohodnutým aj v zmluve ako aj vzorke alebo predlohe.
10467
má názor:  

§ 14
Ak v zmluve nie je dohodnuté, ako sa má vec zabaliť, obal a balenie musia zodpovedať spôsobu, ktorý je pre takúto vec obvyklý; ak taký nie je, musí byť vec zabalená spôsobom potrebným na jej ochranu a uchovanie.
10471 Prechod nebezpečenstva škody na veci
10472
§ 15
104731.   Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho prevzatím veci. To isté platí, ak kupujúci nesplní zmluvu tým, že vec neprevezme, hoci mu predávajúci umožnil s ňou nakladať.
104762.   Nebezpečenstvo škody na veci určenej podľa druhu, ktorú kupujúci neprevzal, však