www.NSOZ.sk
(zdroj)


10467
§ 14
Ak v zmluve nie je dohodnuté, ako sa má vec zabaliť, obal a balenie musia zodpovedať spôsobu, ktorý je pre takúto vec obvyklý; ak taký nie je, musí byť vec zabalená spôsobom potrebným na jej ochranu a uchovanie.
10471 Prechod nebezpečenstva škody na veci
10472
§ 15
104731.   Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho prevzatím veci. To isté platí, ak kupujúci nesplní zmluvu tým, že vec neprevezme, hoci mu predávajúci umožnil s ňou nakladať.
10476
má názor:  

2.   Nebezpečenstvo škody na veci určenej podľa druhu, ktorú kupujúci neprevzal, však neprechádza na kupujúceho skôr, ako sa vec dostatočne označí alebo oddelí od iných vecí toho istého druhu.
104793.   Strany si môžu dohodnúť, že nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho odlišne od zákona; pri veci určenom podľa druhu však nie skôr, ako sa vec dostatočne označí alebo oddelí od iných vecí toho istého druhu.
10482
§ 16
104831.   Ak má kupujúci prevziať vec od tretej osoby, prechádza na neho nebezpečenstvo škody v čase určenom na dodanie veci, ak sa v tomto čase umožnilo kupujúcemu s vecou nakladať a ak o tejto možnosti kupujúci vedel.