www.NSOZ.sk
(zdroj)


10490 kupujúceho až v čase, keď získa túto možnosť, ak sa o nej dozvedel s dostatočným predstihom.
10492
§ 17
104931.   Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný odovzdať vec dopravcovi na prepravu kupujúcemu v určitom mieste, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci jej odovzdaním dopravcovi v tomto mieste, ak také miesto nebolo dohodnuté, odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia. Skutočnosť, že predávajúci nakladá s dokladmi vzťahujúcimi sa na prepravovanú vec, nemá vplyv na prechod nebezpečenstva škody na veci.
10499
má názor:  

2.   Ak sa vec v čase uzavretia zmluvy už prepravuje, prechádza nebezpečenstvo škody na veci jej odovzdaním prvému dopravcovi. Ak však predávajúci pri uzavretí zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mal vedieť, že už došlo ku škode na veci, znáša túto škodu predávajúci.
10503
§ 18
105041.   Škoda, ktorá vznikne na veci po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, nemá za následok zánik povinnosti kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, ibaže by škodu spôsobil predávajúci nesplnením svojej povinnosti.
105072.   Ustanovenie ods. 1 sa nepoužije, ak kupujúci uplatnil právo na výmenu veci alebo ak od zmluvy odstúpil.