www.NSOZ.sk
(zdroj)


10494 kupujúcemu v určitom mieste, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci jej odovzdaním dopravcovi v tomto mieste, ak také miesto nebolo dohodnuté, odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia. Skutočnosť, že predávajúci nakladá s dokladmi vzťahujúcimi sa na prepravovanú vec, nemá vplyv na prechod nebezpečenstva škody na veci.
104992.   Ak sa vec v čase uzavretia zmluvy už prepravuje, prechádza nebezpečenstvo škody na veci jej odovzdaním prvému dopravcovi. Ak však predávajúci pri uzavretí zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mal vedieť, že už došlo ku škode na veci, znáša túto škodu predávajúci.
10503
má názor:  

§ 18
105041.   Škoda, ktorá vznikne na veci po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, nemá za následok zánik povinnosti kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, ibaže by škodu spôsobil predávajúci nesplnením svojej povinnosti.
105072.   Ustanovenie ods. 1 sa nepoužije, ak kupujúci uplatnil právo na výmenu veci alebo ak od zmluvy odstúpil.
10509 Vady veci
10510
§ 19
105111.   Ak vec nemá vlastnosti uvedené v § 11 - 12, je vadná.
105122.   Vec je vadná aj v prípade, ak je zaťažená právom tretej osoby (právna vada), ibaže kupujúci