www.NSOZ.sk
(zdroj)


10505 následok zánik povinnosti kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, ibaže by škodu spôsobil predávajúci nesplnením svojej povinnosti.
105072.   Ustanovenie ods. 1 sa nepoužije, ak kupujúci uplatnil právo na výmenu veci alebo ak od zmluvy odstúpil.
10509 Vady veci
10510
§ 19
105111.   Ak vec nemá vlastnosti uvedené v § 11 - 12, je vadná.
105122.   Vec je vadná aj v prípade, ak je zaťažená právom tretej osoby (právna vada), ibaže kupujúci v čase uzavretia zmluvy o práve tretej osoby vedel a prejavil s ním súhlas.
10514
má názor:  

3.   Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci než určuje zmluva, ako aj nedostatky v dokladoch, ktoré sa na vec vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie veci a na nakladanie s vecou.
10516
§ 20
105171.   Ak z dokladu o odovzdaní veci alebo z vyhlásenia predávajúceho vyplýva, že predávajúci odovzdáva veci v menšom množstve alebo len časť veci a kupujúci s tým súhlasí, na chýbajúce veci sa ustanovenia o vadách veci nepoužijú.
105202.   Ak predávajúci dodá vec predčasne, môže až do uplynutia lehoty na plnenie dodať chýbajúcu časť veci alebo doplniť chýbajúce množstvo alebo dodať náhradnú vec za dodanú
10523