www.NSOZ.sk
(zdroj)


10519 chýbajúce veci sa ustanovenia o vadách veci nepoužijú.
105202.   Ak predávajúci dodá vec predčasne, môže až do uplynutia lehoty na plnenie dodať chýbajúcu časť veci alebo doplniť chýbajúce množstvo alebo dodať náhradnú vec za dodanú
10523
10524
10525 vadnú vec, alebo môže vady dodanej veci opraviť. Obdobne to platí pri vadách dokladov.
10526 Výkon tohto práva nesmie spôsobiť kupujúcemu neprimerané ťažkosti alebo neprimerané výdavky.
10528
má názor:  

3.   Právo kupujúceho na náhradu škody nie je ustanoveniami ods. 1 a 2 dotknuté.
10529
§ 21
105301.   Predávajúci plní vadne, ak je vec vadná v čase prechodu nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až neskôr.
105322.   Predávajúci plní vadne aj vtedy, ak vada ktorá vznikne po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho, bola spôsobená porušením povinnosti predávajúceho alebo osôb, pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok.
105353.   Povinnosti predávajúceho zo záruky za akosť nie sú ustanoveniami ods. 1 a 2 dotknuté.
10536
§ 22
105371.   Kupujúci je povinný prezrieť vec podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva