www.NSOZ.sk
(zdroj)


10540 doby doručenia veci na miesto určenia. Ak je však vec počas prepravy presmerovaná do iného miesta určenia, alebo ak ju kupujúci odosiela ďalej bez toho, aby mal možnosť vec si prezrieť a ak predávajúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo musel vedieť o možnosti zmeny miesta určenia alebo o jej ďalšom odosielaní, môže kupujúci odložiť prehliadku až do doby, keď je vec dopravená do nového miesta určenia.
105453.   Ak kupujúci vec neprezrie, alebo nezariadi, aby sa prezrela v čase prechodu nebezpečenstva škody na veci, môže uplatniť prostriedky nápravy pre nesplnenie ohľadne vád zistiteľných pri tejto prehliadke len keď preukáže, že vec mala tieto vady už v čase prechodu nebezpečenstva škody na veci.
10549
má názor:  

§ 23
Plnenie predávajúceho nie je vadné, ak o vadách kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť; to neplatí, ak ho predávajúci výslovne ubezpečil, že vec nemá vady, alebo ak predávajúci zastrel vadu ľstivo.
10553
§ 24
105541.   Ak sa pri výrobe veci použili veci, ktoré mal podľa zmluvy dodať kupujúci, predávajúci nezodpovedá za nesplnenie ohľadne vád, ktoré boli spôsobené použitím vecí dodaných kupujúcim, ak predávajúci preukáže, že nevhodnosť vecí nemohol odhaliť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, alebo že na ich nevhodnosť upozornil kupujúceho, no