www.NSOZ.sk
(zdroj)


10557 vynaložení odbornej starostlivosti, alebo že na ich nevhodnosť upozornil kupujúceho, no
10559
10560
10561 ten na ich použití trval.
105622.   Ustanovenie ods. 1 sa použije aj v prípade, ak k vade veci dôjde na základe pokynov kupujúceho alebo na základe podkladov, návrhov alebo vzoriek obstaraných kupujúcim.
10564
§ 25
Náprava vadného plnenia a prostriedky nápravy pre nesplnenie
10566
má názor:  

1.   Ak dodanie vadnej veci zakladá zodpovednosť predávajúćeho za nesplnenie, má kupujúci právo:
10568a)   žiadať od predávajúceho výmenu vadnej veci za vec bez vád, dodanie chýbajúcej veci alebo opravu veci, ibaže by bolo takéto plnenie pre predávajúceho nemožné, alebo by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami,
10571b)   na náklady predávajúceho vykonať opravu sám alebo zabezpečiť vykonanie opravy inou osobou, ak je odstránenie vady vykonaním opravy možné a ak predávajúci nekonal podľa písm. a) v primeranej dobe, alebo ak tak odmietol konať, alebo ak dal na vykonanie opravy kupujúcemu súhlas,
10575c)   na primeranú zľavu z ceny, ak akceptuje vadu, ktorú má poskytnuté plnenie,