www.NSOZ.sk
(zdroj)


105622.   Ustanovenie ods. 1 sa použije aj v prípade, ak k vade veci dôjde na základe pokynov kupujúceho alebo na základe podkladov, návrhov alebo vzoriek obstaraných kupujúcim.
10564
§ 25
Náprava vadného plnenia a prostriedky nápravy pre nesplnenie
105661.   Ak dodanie vadnej veci zakladá zodpovednosť predávajúćeho za nesplnenie, má kupujúci právo:
10568a)   žiadať od predávajúceho výmenu vadnej veci za vec bez vád, dodanie chýbajúcej veci alebo opravu veci, ibaže by bolo takéto plnenie pre predávajúceho nemožné, alebo by bolo spojené s neprimeranými ťažkosťami,
10571
má názor:  

b)   na náklady predávajúceho vykonať opravu sám alebo zabezpečiť vykonanie opravy inou osobou, ak je odstránenie vady vykonaním opravy možné a ak predávajúci nekonal podľa písm. a) v primeranej dobe, alebo ak tak odmietol konať, alebo ak dal na vykonanie opravy kupujúcemu súhlas,
10575c)   na primeranú zľavu z ceny, ak akceptuje vadu, ktorú má poskytnuté plnenie,
10576d)   odstúpiť od zmluvy.
105772.   Kupujúci oznámi predávajúcemu voľbu práva podľa ods. 1 bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Uplatnenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak sa ukáže, že k zmene voľby práva došlo z dôvodov na strane predávajúceho.
10580 Náklady súvisiace so zmenou voľby práva znáša kupujúci, okrem prípadu, ak takúto zmenu