www.NSOZ.sk
(zdroj)


10598
10599
§ 28
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak:
10601a)   nemožno vadu odstrániť spôsobom podľa § 25 ods. 1 písm. a) alebo b) v dohodnutej, inak primeranej dobe, s ohľadom na povahu veci a na povahu vyskytnutej vady; alebo ak predávajúci pred uplynutím doby vyhlási, že vadu neodstráni,
10604b)   ak kupujúci neakceptuje zľavu z ceny podľa § 25 ods. 1 písm. c) pre nepomer poskytnutej zľavy s povahou vady, s ohľadom na objektívne možnosti ďalšieho využitia veci;
10606c)   ak je vadné plnenie podstatným nesplnením zmluvy.
10607
má názor:  

§ 29
106081.   Kupujúci uplatňuje prostriedky nápravy pre nesplnenieu predávajúceho, u ktorého vec kúpil. Ak je však v v zmluve alebo v inom doklade uvedená odlišná osoba určená na opravu, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u tejto osoby.
106122.   Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci uplatnil prostriedky nápravy pre nesplnenie ako aj o tom, akým spôsobom a v akej lehote vec vybaví.
10615
§ 30
106161.   Ak kupujúci nevytkol predávajúcemu vadu bez zbytočného odkladu po tom, keď ju zistil,