www.NSOZ.sk
(zdroj)


10603 predávajúci pred uplynutím doby vyhlási, že vadu neodstráni,
10604b)   ak kupujúci neakceptuje zľavu z ceny podľa § 25 ods. 1 písm. c) pre nepomer poskytnutej zľavy s povahou vady, s ohľadom na objektívne možnosti ďalšieho využitia veci;
10606c)   ak je vadné plnenie podstatným nesplnením zmluvy.
10607
§ 29
106081.   Kupujúci uplatňuje prostriedky nápravy pre nesplnenieu predávajúceho, u ktorého vec kúpil. Ak je však v v zmluve alebo v inom doklade uvedená odlišná osoba určená na opravu, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u tejto osoby.
10612
má názor:  

2.   Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci uplatnil prostriedky nápravy pre nesplnenie ako aj o tom, akým spôsobom a v akej lehote vec vybaví.
10615
§ 30
106161.   Ak kupujúci nevytkol predávajúcemu vadu bez zbytočného odkladu po tom, keď ju zistil, alebo keď ju mohol zistiť pri včasnej prehliadke vykonanej s náležitou starostlivosťou, súd mu práva z nesplnenia neprizná. To isté platí pri skrytej vade, ak ju kupujúci neoznámil predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť pri náležitej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokoch po odovzdaní veci. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí záručná doba.