www.NSOZ.sk
(zdroj)


106161.   Ak kupujúci nevytkol predávajúcemu vadu bez zbytočného odkladu po tom, keď ju zistil, alebo keď ju mohol zistiť pri včasnej prehliadke vykonanej s náležitou starostlivosťou, súd mu práva z nesplnenia neprizná. To isté platí pri skrytej vade, ak ju kupujúci neoznámil predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť pri náležitej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokoch po odovzdaní veci. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí záručná doba.
106222.   Práva kupujúceho z právnych vád veci súd neprizná, ak uplatnenie práva k veci treťou osobou s uvedením jeho povahy neoznámi kupujúci predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o ňom dozvedel.
10625
má názor:  

3.   Účinky podľa ods. 1 a 2 nastanú len ak predávajúci v súdnom konaní namietne, že mu nebola vada oznámená včas. Predávajúci však nemá právo vzniesť námietku podľa predchádzajúcej vety, ak vada vznikla v dôsledku skutočností, o ktorých predávajúci vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania veci.
10629 Záruka za akosť
10630
§ 31
106311.   Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie
10633
10634