www.NSOZ.sk
(zdroj)


106253.   Účinky podľa ods. 1 a 2 nastanú len ak predávajúci v súdnom konaní namietne, že mu nebola vada oznámená včas. Predávajúci však nemá právo vzniesť námietku podľa predchádzajúcej vety, ak vada vznikla v dôsledku skutočností, o ktorých predávajúci vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania veci.
10629 Záruka za akosť
10630
§ 31
106311.   Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie
10633
10634
má názor:  

10635 na dohodnutý, inak na obvyklý účel, alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
10636 Záruku možno poskytnúť aj na časť veci.
106372.   Poskytnutie záruky môže vyplývať zo zmluvy alebo z vyhlásenia predávajúceho, najčastejšie uvedeného v záručnom liste alebo v reklame. Za poskytnutie záruky sa považuje aj vyznačenie doby trvanlivosti alebo použiteľnosti na obale veci.
106403.   Ak je dĺžka záručnej doby uvedená v zmluve a vo vyhlásení predávajúceho rozdielna, platí záručná doba, ktorá je dlhšia. Ak je rozdiel medzi dohodnutou zárukou a zárukou uvedenou na obale veci ako doba jej použiteľnosti, má prednosť dohodnutá záruka.
10643
§ 32