www.NSOZ.sk
(zdroj)


106311.   Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie
10633
10634
10635 na dohodnutý, inak na obvyklý účel, alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
10636 Záruku možno poskytnúť aj na časť veci.
106372.   Poskytnutie záruky môže vyplývať zo zmluvy alebo z vyhlásenia predávajúceho, najčastejšie uvedeného v záručnom liste alebo v reklame. Za poskytnutie záruky sa považuje aj vyznačenie doby trvanlivosti alebo použiteľnosti na obale veci.
10640
má názor:  

3.   Ak je dĺžka záručnej doby uvedená v zmluve a vo vyhlásení predávajúceho rozdielna, platí záručná doba, ktorá je dlhšia. Ak je rozdiel medzi dohodnutou zárukou a zárukou uvedenou na obale veci ako doba jej použiteľnosti, má prednosť dohodnutá záruka.
10643
§ 32
106441.   Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania veci kupujúcemu; ak sa má vec podľa zmluvy odoslať, začína plynúť od jej dodania na miesto určenia.
106462.   Ak má vec uviesť do prevádzky iná osoba ako predávajúci, začína záručná doba plynúť od uvedenia veci do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie veci do prevádzky bez zbytočného odkladu po jej prevzatí a na uvedenie veci do prevádzky poskytol potrebnú súčinnosť.