www.NSOZ.sk
(zdroj)


10641 záručná doba, ktorá je dlhšia. Ak je rozdiel medzi dohodnutou zárukou a zárukou uvedenou na obale veci ako doba jej použiteľnosti, má prednosť dohodnutá záruka.
10643
§ 32
106441.   Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania veci kupujúcemu; ak sa má vec podľa zmluvy odoslať, začína plynúť od jej dodania na miesto určenia.
106462.   Ak má vec uviesť do prevádzky iná osoba ako predávajúci, začína záručná doba plynúť od uvedenia veci do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie veci do prevádzky bez zbytočného odkladu po jej prevzatí a na uvedenie veci do prevádzky poskytol potrebnú súčinnosť.
10650
má názor:  

§ 33
Kupujúci nemá práva zo záruky za akosť, ak vadu spôsobila po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšia okolnosť, ibaže ju spôsobil predávajúci alebo osoby, s pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok.
10654
§ 34
Na práva zo záruky za akosť, sa primerane použijú ustanovenia § 25 - 30 o právach z vadného plnenia.
10657 Povinnosti kupujúceho
10658
§ 35
106591.   Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu a vec prevziať. Spolu s vecou prevezme kupujúci