www.NSOZ.sk
(zdroj)


10654
§ 34
Na práva zo záruky za akosť, sa primerane použijú ustanovenia § 25 - 30 o právach z vadného plnenia.
10657 Povinnosti kupujúceho
10658
§ 35
106591.   Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu a vec prevziať. Spolu s vecou prevezme kupujúci všetky potrebné doklady, ktoré sa na vec vzťahujú.
106612.   Kupujúci nie je povinný zaplatiť kúpnu cenu, dokiaľ nemá možnosť si vec prezrieť, ibaže bol dohodnutý taký spôsob odovzdania veci, ktorý prehliadku veci vylučuje.
10663
má názor:  

3.   Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie veci v prípadoch, ktoré určuje zmluva alebo právny predpis.
10665
§ 36
10667
10668
10669 Ak bolo dohodnuté zabezpečenie zaplatenia kúpnej ceny, je kupujúci povinný v dojednanej dobe, inak včas pred dobou dohodnutou na odovzdanie veci, odovzdať predávajúcemu doklad o tom, že zaplatenie kúpnej ceny bolo zabezpečené v súlade so zmluvou, v opačnom prípade môže predávajúci odovzdanie veci odoprieť až do doby odovzdania požadovaného dokladu.