www.NSOZ.sk
(zdroj)


10678 uskladnením veci u tretej osoby, za uskladnenie je kupujúci povinný zaplatiť (skladné).
106792.   Predávajúci môže zadržať vec podľa ods. 1 až dovtedy, dokiaľ mu kupujúci neuhradí náklady spojené s uchovaním veci.
106813.   Ustanovenia ods. 1 a 2 sa obdobne použijú aj na prípad, keď kupujúci vec prevzal, no zamýšľa ju vrátiť predávajúcemu.
10683
§ 38
106841.   Stranu, ktorá je v omeškaní s prevzatím veci, so spätným prevzatím veci, so zaplatením kúpnej ceny, s úhradou nákladov potrebných na uchovanie veci alebo skladného, je potrebné vyzvať na splnenie tejto povinnosti v dodatočnej primeranej dobe.
10687
má názor:  

2.   Ak má predávajúci vec u seba, alebo s ňou môže nakladať, po márnom uplynutí dodatočnej primeranej doby podľa ods. 1 je oprávnený vec predať, ak o tomto práve informoval kupujúceho s dostatočným predstihom.
106903.   Výzva na plnenie v dodatočnej dobe ani oznámenie o práve predávajúceho vec predať podľa
10691ods. 1 a 2 nie sú potrebné pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia.
106924.   Strana, ktorá vec predala, má právo ponechať si z výťažku z predaja sumu, ktorá zodpovedá nákladom vynaloženým v súvislosti s uchovaním veci a s jej predajom. Zvyšok výťažku sa vydá druhej strane bez zbytočného odkladu.
10695
2. pododdiel
Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve