www.NSOZ.sk
(zdroj)


10733 kupujúci vec schválil, ak ju v skúšobnej dobe neodmietol2.
10734
10735
10736
10737 Keďže sa kúpa na skúšku pripúšťa aj pri nehnuteľných veciach, treba dať túto skutočnosť do súladu s katastrálnym zákonom – „odmietnutie ponuky“ a zápisy práv k nehnuteľnostiam
10740
10741
10742
má názor:  

§ 45
107431.   Kupujúci nemá právo vec odmietnuť, ak ju nemôže vrátiť v stave, v akom ju prevzal; ak bol kupujúci oprávnený vec užívať, nemá právo vec odmietnuť, ak ju nemôže vrátiť v stave s prihliadnutím na bežné opotrebenie.
107462.   Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak sa vec zmenila v dôsledku riadne vykonanej prehliadky a preskúšania veci.
10748
§ 46
Výhrada spätnej kúpy
107501.   Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť, že kupujúci bude povinný previesť vlastnícke právo k veci, ktorú kúpil od predávajúceho, späť na predávajúceho, ak ho o to predávajúci