www.NSOZ.sk
(zdroj)


10737 Keďže sa kúpa na skúšku pripúšťa aj pri nehnuteľných veciach, treba dať túto skutočnosť do súladu s katastrálnym zákonom – „odmietnutie ponuky“ a zápisy práv k nehnuteľnostiam
10740
10741
10742
§ 45
107431.   Kupujúci nemá právo vec odmietnuť, ak ju nemôže vrátiť v stave, v akom ju prevzal; ak bol kupujúci oprávnený vec užívať, nemá právo vec odmietnuť, ak ju nemôže vrátiť v stave s prihliadnutím na bežné opotrebenie.
10746
má názor:  

2.   Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak sa vec zmenila v dôsledku riadne vykonanej prehliadky a preskúšania veci.
10748
§ 46
Výhrada spätnej kúpy
107501.   Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť, že kupujúci bude povinný previesť vlastnícke právo k veci, ktorú kúpil od predávajúceho, späť na predávajúceho, ak ho o to predávajúci požiada do určitej doby po uzavretí kúpnej zmluvy.
107532.   Na žiadosť predávajúceho podľa ods. 1 je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu vec v nezmenenom stave a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu; ak bol kupujúci oprávnený vec užívať, vráti predávajúcemu vec v stave s prihliadnutím na bežné