www.NSOZ.sk
(zdroj)


108052.   Predkupné právo podľa ods. 1 zaväzuje aj právnych nástupcov povinného z predkupného práva, voči ktorým ostáva oprávnenému z predkupného práva predkupné právo zachované aj keď ponuku na predkupné právo nevyužije.
10808
§ 57
108091.   Povinný z predkupného práva splní svoju povinnosť urobiť ponuku na kúpu veci voči oprávnenému z predkupného práva oznámením všetkých podmienok súvisiacich s predajom, ktoré je pripravená splniť tretia osoba, vrátane všetkých výhod, najmä práva zaplatiť kúpnu cenu v splátkach, odloženie splatnosti kúpnej ceny a pod. Ponuka na kúpu nehnuteľnej veci musí byť písomná.
10814
má názor:  

2.   Ak oprávnený z predkupného práva oznámi povinnému z predkupného práva, že splní všetky podmienky, ktoré obsahovala ponuka podľa ods. 1, musí povinný z predkupného práva predať vec oprávnenému z predkupného práva za podmienok, ktoré uviedol v ponuke podľa ods. 1.
108183.   Ak oprávnený z predkupného práva oznámi povinnému z predkupného práva, že zaplatí kúpnu cenu uvedenú v ponuke, avšak ostatné podmienky nie je schopný splniť, môže ich vyrovnať zaplatením ich peňažnej protihodnoty. Ak vyrovnanie podmienok podľa predchádzajúcej vety nie je možné, predkupné právo zanikne, ibaže ide o predkupné právo podľa § 56.
108234.   Ak má tretia osoba nadobudnúť vec od povinného z predkupného práva bezodplatne, má