www.NSOZ.sk
(zdroj)


108091.   Povinný z predkupného práva splní svoju povinnosť urobiť ponuku na kúpu veci voči oprávnenému z predkupného práva oznámením všetkých podmienok súvisiacich s predajom, ktoré je pripravená splniť tretia osoba, vrátane všetkých výhod, najmä práva zaplatiť kúpnu cenu v splátkach, odloženie splatnosti kúpnej ceny a pod. Ponuka na kúpu nehnuteľnej veci musí byť písomná.
108142.   Ak oprávnený z predkupného práva oznámi povinnému z predkupného práva, že splní všetky podmienky, ktoré obsahovala ponuka podľa ods. 1, musí povinný z predkupného práva predať vec oprávnenému z predkupného práva za podmienok, ktoré uviedol v ponuke podľa ods. 1.
10818
má názor:  

3.   Ak oprávnený z predkupného práva oznámi povinnému z predkupného práva, že zaplatí kúpnu cenu uvedenú v ponuke, avšak ostatné podmienky nie je schopný splniť, môže ich vyrovnať zaplatením ich peňažnej protihodnoty. Ak vyrovnanie podmienok podľa predchádzajúcej vety nie je možné, predkupné právo zanikne, ibaže ide o predkupné právo podľa § 56.
108234.   Ak má tretia osoba nadobudnúť vec od povinného z predkupného práva bezodplatne, má oprávnený z predkupného práva právo kúpiť vec prednostne, za dohodnutú cenu, ak taká nebola, za obvyklú cenu.
10826
§ 58
108271.   Ak nebolo dohodnuté inak, je oprávnený z predkupného práva povinný odpovedať