www.NSOZ.sk
(zdroj)


108142.   Ak oprávnený z predkupného práva oznámi povinnému z predkupného práva, že splní všetky podmienky, ktoré obsahovala ponuka podľa ods. 1, musí povinný z predkupného práva predať vec oprávnenému z predkupného práva za podmienok, ktoré uviedol v ponuke podľa ods. 1.
108183.   Ak oprávnený z predkupného práva oznámi povinnému z predkupného práva, že zaplatí kúpnu cenu uvedenú v ponuke, avšak ostatné podmienky nie je schopný splniť, môže ich vyrovnať zaplatením ich peňažnej protihodnoty. Ak vyrovnanie podmienok podľa predchádzajúcej vety nie je možné, predkupné právo zanikne, ibaže ide o predkupné právo podľa § 56.
10823
má názor:  

4.   Ak má tretia osoba nadobudnúť vec od povinného z predkupného práva bezodplatne, má oprávnený z predkupného práva právo kúpiť vec prednostne, za dohodnutú cenu, ak taká nebola, za obvyklú cenu.
10826
§ 58
108271.   Ak nebolo dohodnuté inak, je oprávnený z predkupného práva povinný odpovedať povinnému z predkupného práva na jeho ponuku pri hnuteľných veciach do troch dní a pri nehnuteľnostiach do dvoch mesiacov; ak tak neurobí, platí, že ponuku neprijal.
108302.   Ak ponuka neobsahovala podmienku, dokedy má povinný z predkupného práva povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, lehota na zaplatenie kúpnej ceny končí spolu s lehotou podľa ods.1.
10832 Nezaplatenie kúpnej ceny v lehote podľa predchádzajúcej vety sa považuje za neprijatie