www.NSOZ.sk
(zdroj)


10845 ju nadobudol on sám. Ak tak oprávnený z predkupného práva neurobí a ak bolo predkupné právo dohodnuté podľa § 56, ostáva mu predkupné právo zachované.
108473.   Právo na náhradu škody nie je ustanoveniami predchádzajúcich odsekov dotknuté.
10848
§ 60
Cenová doložka
108501.   Ak si strany dohodnú cenovú doložku, kúpna cena sa upraví dodatočne, s prihliadnutím na výrobné náklady, ktoré majú rozhodujúci vplyv na stanovenie výšky kúpnej ceny.
108522.   Ak zmluvné strany neurčia, ktoré náklady sú rozhodujúce, kúpna cena sa upraví v pomere k cenovým zmenám hlavných surovín, potrebných na zhotovenie veci.
10854
má názor:  

§ 61
Ak zmluvné strany v zmluve neurčia, ktorý čas je rozhodujúci pre posúdenie cenových zmien, prihliada sa na ceny v čase uzavretia zmluvy a na ceny v čase, keď mal predávajúci vec dodať.
10857 Ak sa má uskutočniť dodanie veci počas určitej doby, je rozhodujúci čas skutočného včasného plnenia, inak koniec tejto doby.
10859
§ 62
Práva a povinnosti strán z doložky zanikajú, ak si oprávnená strana neuplatní svoje právo na úpravu ceny bez zbytočného odkladu po dodaní veci.
10862
§ 63
Iné vedľajšie dojednania