www.NSOZ.sk
(zdroj)


10853 k cenovým zmenám hlavných surovín, potrebných na zhotovenie veci.
10854
§ 61
Ak zmluvné strany v zmluve neurčia, ktorý čas je rozhodujúci pre posúdenie cenových zmien, prihliada sa na ceny v čase uzavretia zmluvy a na ceny v čase, keď mal predávajúci vec dodať.
10857 Ak sa má uskutočniť dodanie veci počas určitej doby, je rozhodujúci čas skutočného včasného plnenia, inak koniec tejto doby.
10859
§ 62
Práva a povinnosti strán z doložky zanikajú, ak si oprávnená strana neuplatní svoje právo na úpravu ceny bez zbytočného odkladu po dodaní veci.
10862
má názor:  

§ 63
Iné vedľajšie dojednania
108641.   Zmluvné strany si môžu dohodnúť aj iné vedľajšie dojednania, ktoré majú povahu výhrad a podmienok pripúšťajúcich zmenu alebo zánik kúpnej zmluvy.
108662.   Ak sa nedohodlo inak, výhrady a podmienky zanikajú najneskôr uplynutím jedného roka od uzavretia kúpnej zmluvy, ak ich oprávnená strana neuplatnila.
10868
3.   pododdiel
Spotrebiteľská kúpna zmluva
§ 63
Ustanovenia tohto pododdielu sa použijú na kúpnu zmluvu, v ktorej vystupuje predávajúci