www.NSOZ.sk
(zdroj)


10883
§ 65
108841.   Ak zmluva neurčuje inak, je predávajúci povinný odovzdať vec kupujúcemu v mieste jej uzavretia.
108862.   Pri zásielkovom predaji určí miesto prevzatia veci kupujúci.
108873.   Prevzatím veci prechádza na kupujúceho vlastnícke právo ku kúpenej veci. Pri samoobslužnom predaji nadobudne kupujúci vlastnícke právo k veci zaplatením kúpnej ceny, dovtedy môže vec vrátiť. Ak vznikne na veci škoda pred zaplatením kúpnej ceny, použijú sa ustanovenia o zodpovednosti za škodu.
10891
§ 66
10892
má názor:  

1.   Ak nebolo dohodnuté inak, je predávajúci povinný odovzdať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do 30 dní po uzavretí zmluvy. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok v lehote podľa prvej vety a ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu kupujúcim, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
108962.   Ak je vzhľadom na všetky okolnosti kúpy alebo na výslovnú požiadavku kupujúceho zrejmé, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci vec v tejto lehote neodovzdal, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty.
10900
§ 67
Kupujúci je povinný riadne odovzdávanú vec prevziať, v opačnom prípade je predávajúci