www.NSOZ.sk
(zdroj)


10904 Montáž veci
109051.   Ak má montáž veci alebo jej uvedenie do prevádzky zabezpečiť predávajúci, je povinný splniť si svoju povinnosť pri odovzdaní veci, najneskôr však do 30 dní od odovzdania.
10907
10908
10909
109102.   Povinnosť podľa ods. 1 môže splniť za predávajúceho aj osoba určená predávajúcim, za splnenie povinnosti zodpovedá predávajúci kupujúcemu rovnako, ako keby splnil povinnosť on sám.
10913
má názor:  

3.   Akýkoľvek nesúlad veci so zmluvou (§ 70), ktorý vznikne v dôsledku nesprávnej montáže, sa bude posudzovať podľa ustanovení § 70 - 86, ak bola montáž dohodnutá v rámci zmluvy a uskutočňoval ju predávajúci alebo osoba určená predávajúcim. To isté platí, ak nesprávnu montáž vykonal kupujúci podľa návodu, ktorý mu poskytol predávajúci.
10917
§ 69
Kontrola a predvedenie veci
109191.   Kupujúci má právo žiadať od predávajúceho, aby sa vec pred ním skontrolovala. Ak to umožňuje povaha veci, je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho aj to, aby sa mu predviedla jej činnosť. V pochybnostiach sa má za to, že predvedenie činnosti je možné.
109222.   Ak treba, aby sa pri užívaní veci dodržali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie veci riadi