www.NSOZ.sk
(zdroj)


1085 jestvujúce právnické osoby, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej právnickej osoby (rozdelenie právnickej osoby zlúčením) alebo na novozaložené právnické osoby, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej právnickej osoby. Každá z nástupníckych právnických osôb zodpovedá za dlhy, ktoré prešli rozdelením zo zaniknutej právnickej osoby na ostatné právnické osoby celým svojím majetkom; na splnenie dlhu sú zaviazané spoločne a nerozdielne.
1091 (5)  Návrh zmluvy o zlúčení alebo splynutí alebo projekt rozdelenia právnickej osoby schvaľuje orgán, ktorý je oprávnený na rozhodovanie o zrušení právnickej osoby, ak zákon neustanovuje inak.
1094
má názor:  

(6)  Ak zákon neustanoví inak, zmluva o zlúčení alebo splynutí, ako aj rozhodnutie o rozdelení právnickej osoby musí obsahovať údaje o majetku, záväzkoch, právach a povinnostiach zúčastnených právnických osôb.
1097 (7)  Účinky zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia právnickej osoby nastávajú zápisom do verejného registra, ak zákon neustanoví inak. Návrh na zápis zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia podávajú spoločne štatutárne orgány všetkých dotknutých právnických osôb; ich podpisy musia byť úradne osvedčené. Zápis do verejného registra sa uskutoční k tomu istému dňu.
1102
1103
§ 93