www.NSOZ.sk
(zdroj)


10935 obvykle používa,
10936c)   svojou akosťou alebo zhotovením zodpovedá vzorke alebo predlohe, ktorú poskytol predávajúci spotrebiteľovi,
10938d)   má zodpovedajúce množstvo, mieru alebo hmotnosť,
10939e)   vyhovuje požiadavke právnych predpisov.
109403.   Vec je v súlade so zmluvou aj v prípade, ak si kupujúci v čase uzavretia zmluvy uvedomoval, alebo ak si pri rozumnej úvahe mohol uvedomovať skutočné vlastnosti, povahu alebo stav veci, alebo ak vadu veci spôsobil materiál, ktorý predávajúcemu dodal kupujúci.
10944
má názor:  

§ 71
10946
10947
10948 Predávajúci nie je viazaný vyhláseniami o konkrétnych vlastnostiach veci uvedených v reklame alebo inom verejnom vyhlásení iba vtedy, ak preukáže, že:
10950a)   vzhľadom na objektívne okolnosti a spravodlivé posúdenie veci nemal vedomosť o obsahu reklamy alebo iného verejného vyhásenia,
10952b)   v čase uzavretia zmluvy bola reklama alebo iné verejné vyhlásenie opravené, alebo
10953c)   rozhodnutie kupujúceho kúpiť vec nemohlo byť ovplyvnené reklamou alebo iným