www.NSOZ.sk
(zdroj)


10951 o obsahu reklamy alebo iného verejného vyhásenia,
10952b)   v čase uzavretia zmluvy bola reklama alebo iné verejné vyhlásenie opravené, alebo
10953c)   rozhodnutie kupujúceho kúpiť vec nemohlo byť ovplyvnené reklamou alebo iným verejným vyhlásením.
10955
§ 72
Ak vec nie je v súlade s § 70, je vadná.
10957
§ 73
Potraviny, veci podliehajúce rýchlej skaze a iné spotrebiteľné veci sa musia vyznačiť dátumom minimálnej trvanlivosti, prípadne dobou, počas ktorej je možné vec použiť.
10960
má názor:  

§ 74
109611.   Použité veci, ktorých vlastnosti nebránia užívaniu na určený účel, sa musia predávať za nižšiu ako obvyklú cenu.
109632.   Ustanovenie odseku 1 platí aj na predaj veci s vadou, ktorá nebráni tomu, aby sa vec mohla užívať ako bez vady. Predávajúci však musí upozorniť kupujúceho, že vec má vadu a o akú vadu ide, ibaže ide o zjavnú vadu, alebo o vadu, ktorá vyplýva z povahy predaja.
10966 Zodpovednosť za nesplnenie
10967
§ 75
Akékoľvek dohody predávajúceho a kupujúceho, uzatvorené pred tým, ako mohol kupujúci uplatniť svoje práva z nesplnenia predávajúceho y a ktoré by priamo alebo nepriamo