www.NSOZ.sk
(zdroj)


10954 verejným vyhlásením.
10955
§ 72
Ak vec nie je v súlade s § 70, je vadná.
10957
§ 73
Potraviny, veci podliehajúce rýchlej skaze a iné spotrebiteľné veci sa musia vyznačiť dátumom minimálnej trvanlivosti, prípadne dobou, počas ktorej je možné vec použiť.
10960
§ 74
109611.   Použité veci, ktorých vlastnosti nebránia užívaniu na určený účel, sa musia predávať za nižšiu ako obvyklú cenu.
10963
má názor:  

2.   Ustanovenie odseku 1 platí aj na predaj veci s vadou, ktorá nebráni tomu, aby sa vec mohla užívať ako bez vady. Predávajúci však musí upozorniť kupujúceho, že vec má vadu a o akú vadu ide, ibaže ide o zjavnú vadu, alebo o vadu, ktorá vyplýva z povahy predaja.
10966 Zodpovednosť za nesplnenie
10967
§ 75
Akékoľvek dohody predávajúceho a kupujúceho, uzatvorené pred tým, ako mohol kupujúci uplatniť svoje práva z nesplnenia predávajúceho y a ktoré by priamo alebo nepriamo obmedzovali, rušili alebo vylučovali jeho práva z nesplnenia predávajúceho sú neplatné.
10971
§ 76
109721.   Ak sa vada vyskytne do šiestich mesiacov od prevzatia veci, má sa za to, že existovala už