www.NSOZ.sk
(zdroj)


10996 zachytenie na nosiči, ktorý má k dispozícii kupujúci a ku ktorému má prístup, ak obsahujú údaje podľa ods. 2.
109984.   Práva z vadného plneniai, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
11000 Prostriedky nápravy pre nesplnenie
11001
§ 79
110021.   Kupujúci má právo požadovať nápravu vadného plnenia a to buď formou bezplatnej opravy alebo výmeny veci, prípadne jej súčasti, ibaže by bola zvolená forma nápravy nemožná alebo neprimeraná.
11005
má názor:  

2.   Náprava požadovaná kupujúcim podľa odseku 1 sa považuje za neprimeranú, ak hrozí, že v porovnaní s alternatívnou nápravou uvedenou v odseku 1 vzniknú predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na:
11008a)   hodnotu tovaru v prípade, ak by nesúlad neexistoval,
11009b)   závažnosť nesúladu a
11010c)   skutočnosť, či sa alternatívna náprava môže uskutočniť bez závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.
11012
§ 80
110131.   Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť alebo požadovať zľavu z ceny, ak
11014a)   je právo na opravu alebo výmenu podľa § 79 vylúčené,