www.NSOZ.sk
(zdroj)


1096 zúčastnených právnických osôb.
1097 (7)  Účinky zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia právnickej osoby nastávajú zápisom do verejného registra, ak zákon neustanoví inak. Návrh na zápis zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia podávajú spoločne štatutárne orgány všetkých dotknutých právnických osôb; ich podpisy musia byť úradne osvedčené. Zápis do verejného registra sa uskutoční k tomu istému dňu.
1102
1103
§ 93
1105
má názor:  

Zmena právnej formy právnickej osoby
1107 Právnická osoba môže zmeniť právnu formu na inú právnickú osobu iba v prípade, ak to zákon umožňuje.
1109
1110
1111
1112
Likvidácia právnickej osoby
§ 94
(1) Ak celé imanie právnickej osoby neprešlo jej zrušením na právneho nástupcu, vykoná sa