www.NSOZ.sk
(zdroj)


11081 Kúpa podniku sa považuje za prevod hospodárskej jednotky podľa osobitného predpisu.3
11083
11084
11085
§ 28 Zákonníka práce
11087
11088
11089
§ 89
11090
má názor:  

1.   Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, nadobúda kupujúci aj právo používať obchodné meno spojené s prevádzaným podnikom, ibaže by to bolo v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby.
110932.   Ak sa podnik prevádza medzi fyzickými osobami, môže kupujúci používať obchodné meno predávajúceho iba v prípade, ak to pripúšťa zmluva, avšak len s dodatkom označujúcim nástupníctvo predávajúceho v podnikaní.
11096
§ 90
110971.   Na kupujúceho sa kúpou podniku prevádzajú všetky pohľadávky a dlhy predávajúceho, ktoré patri k podniku, z dlhov však nadobúda len tie, o ktorých existencii vedel, alebo ktoré mohol pri rozumnej úvahe predpokladať.