www.NSOZ.sk
(zdroj)


1103
§ 93
1105
Zmena právnej formy právnickej osoby
1107 Právnická osoba môže zmeniť právnu formu na inú právnickú osobu iba v prípade, ak to zákon umožňuje.
1109
1110
1111
1112
má názor:  

Likvidácia právnickej osoby
§ 94
(1) Ak celé imanie právnickej osoby neprešlo jej zrušením na právneho nástupcu, vykoná sa jej likvidácia, ibaže zákon ustanovuje inak.
1116 (2) Právnická osoba vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia. Po dobu likvidácie sa používa názov právnickej osoby s dodatkom „v likvidácii“.
1118
1119
§ 95
(1) Likvidáciu právnickej osoby vykoná likvidátor.
1121 (2) Likvidátorom môže byť len osoba, ktorá môže byť štatutárnym orgánom právnickej