www.NSOZ.sk
(zdroj)


1176 (7) Ak likvidátor zistí predlženie právnickej osoby v likvidácii, bez zbytočného odkladu podá súdu návrh na vyhlásenie konkurzu.
1178
1179
1180
1181
§ 98
1183
Dodatočná likvidácia
1185
má názor:  

(1) Ak právnická osoba zanikla a zistí sa ďalší jej majetok, zruší súd výmaz právnickej osoby z verejného registra, rozhodne o jej obnovení a nariadení dodatočnej likvidácie a vymenuje likvidátora, a to na návrh člena bývalého štatutárneho orgánu zaniknutej právnickej osoby, jej likvidátora, veriteľa dlžníka, osoby, ktorá mala právo na likvidačný zostatok alebo inej osoby, ktorá osvedčí právny záujem.
1190 (2) Od obnovenia sa na právnickú osobu hľadí, akoby nezanikla a neuspokojené pohľadávky jej veriteľov sa obnovia. Počas doby, po ktorú bola právnická osoba vymazaná z registra, premlčacia doba pre práva veriteľov voči právnickej osobe spočíva.
1193 (3) Nariadenie dodatočnej likvidácie nemá vplyv na už ukončenú likvidáciu. Ak však zistený ďalší majetok nestačí na uspokojenie veriteľov, musí byť podiel na likvidačnom zostatku,