www.NSOZ.sk
(zdroj)


1194 ďalší majetok nestačí na uspokojenie veriteľov, musí byť podiel na likvidačnom zostatku, ktorý nebol prijatý dobromyseľne, vrátený.
1196 (4) Na dodatočnú likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia o likvidácii.
1197
1198
Druhý oddiel: Združenie osôb
§ 99
1201
Základné ustanovenie
1203
má názor:  

(1) Najmenej tri osoby, z ktorých aspoň jedna musí byť staršia ako 18 rokov alebo právnickou osobou, môžu založiť na dosiahnutie spoločného cieľa združenie osôb (ďalej len „združenie“).
1206 (2) Zákon ustanoví, kedy môže združenie založiť jedna osoba.
1207
1208
§ 100
1210
Založenie združenia
1212 Združenie sa zakladá zakladateľskou zmluvou alebo schválením stanov. O založení združenia